Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

W 2010 roku Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły program, polegający na prowadzeniu przez młodych wolontariuszy różnorodnych form wsparcia  dla młodzieży. Program „Wolontariat w OHP” jest wzbogaceniem i uzupełnieniem oferty w zakresie zaspakajania potrzeb związanych z rozwojem zawodowym oraz osobistym.

Kto może zostać wolontariuszem OHP i jakie są korzyści?

Wolontariusze spełniający określone warunki, z którymi zostanie nawiązana  współpraca będą dzielić  się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z różnych dziedzin z innymi młodymi ludźmi. Będzie to z jednej strony umożliwienie odbiorcom programu poszerzenia swojej wiedzy z różnych dziedzin, nabycia nowych umiejętności, przydatnych w przyszłym życiu zawodowym, a z drugiej strony stworzenie młodym wolontariuszom szansy na zdobycie doświadczenia zawodowego i spróbowanie swoich sił w pracy z młodzieżą, dzięki czemu staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

Wolontariuszem, może być osoba bezrobotna, chcąca podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie osobiste. Również studenci mogą liczyć na wsparcie i zdobycie doświadczenia. Do tego celu wykorzystana jest baza lokalowa i sprzęt  Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, Młodzieżowych Centrów Kariery oraz Ośrodków Szkolenia Zawodowego.

Jakie są zadania wolontariuszy i co wynika z ich pracy?

Wolontariusze współorganizują z pracownikami OHP warsztaty, zajęcia edukacyjne i spotkania, w ramach których dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z różnych dziedzin z młodymi ludźmi, tj. bezpośrednimi odbiorcami programu, wśród których są uczniowie, studenci oraz bezrobotni.

Wolontariusze rozszerzają oferty edukacyjną Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży OHP poprzez wzbogacenie tematyki zajęć oraz zwiększenie liczby zajęć (kursów, warsztatów i spotkań) organizowanych dla młodzieży potrzebującej wsparcia w procesie wejścia na rynek pracy,

Wolontariusze zdobywają nowe umiejętności i wiedzę z różnych dziedzin przydatnych w przyszłym życiu zawodowym, planowanie indywidualnej kariery zawodowej. Wolontariusze zdobywają doświadczenie, poprzez włączenie się w realizację różnego rodzaju działań z zakresu rynku pracy prowadzonych przez Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP np. w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych dla młodzieży, które będą ich dodatkowym atutem w ubieganiu się o zatrudnienie.

 Jakie są podstawowe zasady obowiązujące przy zatrudnianiu wolontariusza ?

Podstawową zasadą jest bezpłatny charakter pracy wolontariusza. Wolontariusz wykonuje swoje świadczenia na rzecz jednostki OHP i pod kierunkiem kierownika jednostki lub osoby wskazanej przez kierownika, jako opiekuna odpowiedzialnego za wykonanie przez wolontariusza świadczeń na rzecz danej jednostki. Wolontariusz posiada przygotowanie merytoryczne do prowadzenia określonych zajęć potwierdzone uzyskanymi kwalifikacjami. Po odbyciu wolontariatu wydany zostaje dyplom lub zaświadczenie o odbytym wolontariacie. Z wolontariuszem zawarta jest umowa zwana porozumieniem. Porozumienie określa zakres, sposób wykonywania świadczeń oraz czas na jaki zostało zawarte.

Jakie kryteria powinien spełniać kandydat do realizacji świadczeń w ramach „Wolontariatu w OHP” ?

Przede wszystkim posiadanie przez wolontariusza przygotowania merytorycznego w zakresie konkretnej dziedziny wiedzy, której zdobycie może być przydatne dla młodych ludzi poszukujących zatrudnienia. Przygotowanie powinno być udokumentowane (stosownymi zaświadczeniami, świadectwami lub dyplomem).

Należy złożyć w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oferty zawierającej, życiorys, list motywacyjny, ewentualne referencje i oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. Jeśli osoba posiada zaświadczenie o uprawnieniach do pracy pedagogicznej, należy to zaświadczenie załączyć, a jeśli nie posiada – zajęcia zostaną przeprowadzone pod nadzorem pracownika Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP posiadającego stosowne uprawnienia do pracy z młodzieżą.

Jak wygląda rekrutacja i zasady zatrudnienia  wolontariuszy w OHP?

Pracownicy OHP dokonują wyboru wśród zebranych propozycji ofert, które spełniają wymagane kryteria i przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Podczas rozmowy ustalane są warunki zatrudnienia osoby w charakterze wolontariusza i podpisywana jest umowa  – porozumienie o współpracy. Porozumienie zawierane jest na okres powyżej 30 dni. Wybrany wolontariusz zostaje poinformowany o zasadach wykonywania przez niego czynności i sprecyzowany zostaje zakres ich wykonywania. Wolontariusz, po podpisaniu umowy zostaje zapoznany z podstawowymi prawami i obowiązkami wolontariusza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z ryzykiem i zagrożeniami związanym z wykonywaniem czynności będących przedmiotem porozumienia. Sposób wykonania prac przez wolontariusza jest na bieżąco monitorowany. Prowadzona jest ewidencja czasu pracy wolontariusza, potwierdzająca ilość godzin przepracowanych przez wolontariusza na rzecz OHP.

Jeżeli jesteś zainteresowany wolontariatem i zdobyciem wiedzy i doświadczenia, a tym samym podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych zapraszamy do kontaktu z nami:

Centrum Edukacji i Pracy w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 20, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822-75-54

email: ceipm.tarnobrzeg@ohp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>