Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Na mocy art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm./  zwołana zostaje  Sesja Rady Miejskiej, która odbędzie się dnia 17 października 2014r. o godz. 8.00 w sali Nr 17 Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7.

Na Sesji podjęta zostanie uchwała budżetowa, która będzie dotyczyła następujących tematów:

I. W związku z analizą wykonania planu dochodów i wydatków za 3 kwartały proponuję:Zdjęcie stalowemiasto.pl

1) zwiększenie planu dochodów z tytułu:

a) dzierżawy gruntów rolnych – o kwotę 3.800,00 zł

b) sprzedaży drewna – o kwotę 126,00 zł

c) opłat za zajęcie pasa drogowego –  o kwotę 34.000,00 zł

d) dzierżawy gruntów innych –  o kwotę 135.000,00 zł

e) zwrotu kosztów za media –  o kwotę 9.000,00 zł

f) sprzedaży złomu przez Urząd Miasta – o kwotę  3.119,46 zł

g) odsetek za zwłokę od w/w opłat – o kwotę 10,00 zł

h) rozliczenia z gminami dotyczącego dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli –  o kwotę 74.000,00 zł

i) kary umownej za opóźnienia realizacji umów – o kwotę  9.118,76 zł

Razem: 268.174,22 zł

 

2) zmniejszenie planu dochodów z tytułu przesunięcia na rok 2015 rozliczenia energii ze Spółdzielnią Mieszkaniową – o kwotę 268.503,46 zł

  3) zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenie nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego –  o kwotę 142,48 zł

 4) zmniejszenie planu wydatków z tytułu rezygnacji z realizacji zadania pn: „Rozbudowa potencjału Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli – zintensyfikowanie rozwoju gospodarczego regionu poprzez wzmocnienie jego bazy innowacyjnej” poprzez:

a) zmniejszenie planu dochodów UE i BP –                               o kwotę             16.285,28 zł

b) zmniejszenie planu wydatków UE i BP –                               o kwotę            16.285,28 zł

c) zmniejszenie planu wydatków Gminy –                                  o kwotę                 471,72 zł

wolna kwota                 471,72 zł

II. W związku z koniecznością uzupełnienia środków na zadaniach proponuję:

1) zwiększenie planu wydatków na zadania:

a) „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych do dróg publicznych na terenie Gminy Stalowa Wola” do wysokości najkorzystniejszej oferty –  o kwotę 60.000,00 zł

b) „Rozbudowa skrzyżowania ul. Solidarności z ul. Wrzosową”na dokończenie dokumentacji – o kwotę 35.000,00 zł

c) uzupełnienie środków na wywóz odpadów z Cmentarza Komunalnego – o kwotę  17.000,00 zł

Razem:          112.000,00 zł

 

2) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn: „Budowa obwodnicy m. Stalowej Woli i Niska w ciągu dr. kr. Nr 77 Lipnik – Przemyśl na odcinku od ul. Chopina w Stalowej Woli do projektowanej drogi ekspresowej S-19 wraz z łącznikiem pomiędzy obwodnicą a dr. kr. 77 w Stalowej Woli i Nisku” – o kwotę 112.000,00 zł w związku ze zmianą terminów i zakresu prac projektowych.

III. Ponadto wprowadza się dodatkowe dochody i przeznacza się je na wydatki w jednostkach:

1) ZS Nr 3 – w kwocie 15.117,76 zł z tytułu refundacji z PUP, opłat za obiady dla pracowników i refundację Ośrodka Koordynacji Oceniania – przeznacza się na wydatki związane z w/w dochodami,

2) ZSO Nr 2 – w kwocie 17.050,00 zł z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, wpłat na obiady, wynagrodzenia płatnika i odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – przeznacza się na zakupy i usługi związane z w/w dochodami,

3) PSP Nr 4 – w kwocie 14.005,00 zł z tytułu wpłat za obiady z przeznaczeniem na zakup żywności,

4) Urząd Miasta, w tym:

a) wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów – w kwocie 180.438,79 zł i przeznacza się na gospodarkę odpadami,

b) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – w kwocie 15.000,00 zł przeznacza się na nagrody w konkursie zbiórki makulatury.

IV. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu wydatków w działach:

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.100,00 zł przenosi się ze szkoleń na umowę zlecenie w obronie cywilnej ( nowy paragraf ),

- 801 – Oświata i wychowanie:

1) Przedszkole Nr 3 – 19,00 zł przenosi się z § 4040 z 13 pensji do § 4390 na wykonanie ekspertyzy technicznej laminatora ( nowy paragraf ),

2) PSP Nr 4 – 13.769,14 zł przenosi się ze świetlicy szkolnej do szkoły podstawowej na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w dodatkowej klasie I ( z działu 854 do działu 801 ).

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) kwotę 1.230,00 zł przenosi się z usług komunalnych do działu 600 rozdz. 60016 § 6050 na aktualizację kosztorysów do zadania pn: „Budowa drogi    ul. Przemysłową z os. Piaski w Stalowej Woli – etap I i II – przebudowa ul. Przemysłowa – boczna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,

2) kwotę 45.000,00 zł z usług komunalnych przenosi się na zadania:

a) „Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy ul. Chrobrego” – 30.000,00 zł niezbędnej do rozpoczęcia budowy,

b) „Rewitalizacja podwórka przy ul. Popiełuszki 38 – 36” – 15.000,00 zł na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania,

3) kwotę 10.000,00 zł przenosi się z konserwacji oświetlenia ulicznego na zadanie pn: „Przebudowa oświetlenia na ul. Tuwima, ul. Słonecznej i ul. E. Plater w Stalowej Woli” z przeznaczeniem na uzupełnienie lamp i projekt dotyczący oświetlenia ul. Słonecznej.

- 926 – Kultura fizyczna – 31,86 zł  przenosi się z rozdz. 92695 do rozdz. 92605 na ZUS dla stypendystki nie będącej uczennicą ani studentką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>