Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym  „Aktywnie, zdrowo i sportowo po zdrowie”w ramach programu promocji zdrowia  „Jem z głową. Zdrowo jesz – lepiej żyjesz”. Główną nagrodą w konkursie jest rower marki Romet.

Celem Konkursu „Aktywnie, zdrowo i sportowo po zdrowie” jest promocja aktywnego trybu życia wśród mieszkańców miasta Dębicy oraz zachęcenie ich do dzielenia się dobrymi praktykami aktywnego spędzania czasu wolnego. Konkurs, który startuje 4 listopada o godzinie 16.00 i potrwa do 18 listopada do godziny 23.59  prowadzony będzie na profilu Urzędu Miejskiego w Dębicy  pod adresem https://www.facebook.com/debicamiastootwarte/

Zadaniem uczestników konkursu będzie zamieszczenie w komentarzu pod postem o konkursie na profilu FB Miasta Dębica zdjęcia jak aktywnie spędzają wolny czas.  Z nadesłanych zdjęć zostanie utworzona galeria.  Głosować na poszczególne zdjęcia będzie można poprzez opcję „Lubię to”. 5 zdjęć, które otrzymają najwięcej „Lubię to” zostaną poddane ocenie komisji konkursowej. Główną nagrodą w konkursie jest rower marki Romet.

Regulamin Konkursu „Aktywnie, zdrowo i sportowo po zdrowie”
w ramach programu promocji zdrowia
„Jem z głową. Zdrowo jesz – lepiej żyjesz”

 

  1. I.    Informacje ogólne

1. Celem Konkursu Aktywnie, zdrowo i sportowo po zdrowie” jest promocja aktywnego trybu życia wśród mieszkańców miasta Dębicy, chcemy zachęcić mieszkańców do dzielenia się dobrymi praktykami aktywnego spędzania czasu wolnego.

2. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Miasta Dębicy, Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

3. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału
w Konkursie „Aktywnie, zdrowo i sportowo po zdrowie” w ramach programu promocji zdrowia „Jem z głową. Zdrowo jesz – lepiej żyjesz„,
w szczególności zasady jego przebiegu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem.

4. Konkurs prowadzony jest na profilu Urzędu Miejskiego w Dębicy  pod adresem https://www.facebook.com/debicamiastootwarte/ w ramach serwisu internetowego www.facebook.com.

5. Czas trwania Konkursu: od dnia 4 listopada 2016 roku do dnia 18 listopada 2016 r.  do godz. 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji niniejszego Konkursu nad jego przebiegiem będzie sprawować nadzór trzyosobowa Komisja Konkursowa w skład, której wejdą:

-  przedstawiciel Organizatora Konkursu;

-  przedstawiciel Organizatora Konkursu;

- przedstawiciel Sponsora Konkursu.

  

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terenie miasta Dębica (dalej: „Uczestnicy”), które spełnią łącznie następujące warunki:

a) mają ukończone 18 lat;

b) klikną przycisk „Lubię to” odnoszący się do wydarzenia  na profilu https://www.facebook.com/debicamiastootwarte/ w ramach serwisu internetowego www.facebook.com.

c)  zaakceptują warunki niniejszego Regulaminu;

d) prześlą w komentarzu pod postem konkursowym, na profilu

https://www.facebook.com/debicamiastootwarte/ w ramach serwisu internetowego www.facebook.com  zdjęcie ukazujące aktywne spędzanie czasu wolnego zgodne z niniejszym Regulaminem w czasie trwania konkursu;

2. W Konkursie można wziąć udział jedynie osobiście, tj. niedopuszczalne jest wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w imieniu osoby trzeciej.

 

III. Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przesłanie w komentarzu pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/debicamiastootwarte zdjęcia ukazującego aktywne spędzanie wolnego czasu.

2. Zdjęcie nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.

3. Z momentem przesłania zdjęcia Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie z przesłanego zdjęcia na następujących polach eksploatacji:

a) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od technologii, standardu, systemu i formatu, w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym – techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) Wprowadzanie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej, w tym do sieci Internet;

c) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone –wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d) W zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w punkcie c) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie (w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej, przez stację naziemną i za pośrednictwem satelity), publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem Internetu i innych sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych
- w jakimkolwiek systemie lub technologii (w szczególności – za pomocą telefonu komórkowego i wszelkich urządzeń cyfrowych);

4. Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie jedno zdjęcie oraz jedynie zdjęcie, co, do którego przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do zgodnej z prawem publikacji. Oznacza to w szczególności, że Uczestnikowi przysługują prawa autorskie oraz pokrewne do przesłanego zdjęcia lub Uczestnik uzyskał zgodę osób uprawnionych do treści inkorporowanych do zdjęcia na jego publikację. W przypadku przesłania zdjęcia niespełniającego powyższych kryteriów Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających
z naruszenia ich praw.

5. Poza przesłaniem zdjęcia Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu.

6. Organizator stworzy z przysłanych zdjęć w komentarzach pod wydarzeniem galerię, a następnie wybierze 5 zdjęć, które otrzyma najwięcej „Lubię to” zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej.

7. Zwycięzcą zostaje osoba, której zdjęcie wybrane zostanie przez Komisję Konkursową.

8. Nazwisko zwycięzcy Konkursu zostanie podane na profilu

https://www.facebook.com/debicamiastootwarte. Zwycięzca zostaną ponadto powiadomiony o otrzymaniu nagrody drogą mailową lub za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem serwisu Facebook. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi najpóźniej do dnia  15 grudnia  2016 roku.

8. Organizator nie przewiduje nagród za samo uczestnictwo w Konkursie. Uczestnikom nie przysługuje także zwrot ewentualnych kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w Konkursie.

9. Jeden Uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zdjęcie konkursowe.

 

IV. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Urząd Miejski w Dębicy.

Wysyłając zgłoszenie w Konkursie Uczestnik zgadza się na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów organizacji Konkursu, w tym przede wszystkim do nawiązania kontaktu ze zwycięzcami oraz wysłania nagród.

3. Dane osobowe Uczestników są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym ich podanie jest warunkiem uzyskania nagrody.

4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

V. Nagrody

1. Organizator przewiduje następujące nagrody dla laureatów Konkursu:

- Za zajęcie I miejsca – Rower marki Romet

- Za zajęcie II i III miejsca nagrody pocieszenia

Nagrody zostały ufundowane przez miasto Dębica oraz przez sponsora firmę Arkus & Romet Group

2. Każdy laureat otrzyma 1 (jeden) wspomniany wyżej zestaw.

3. Organizator oświadcza, że każda z nagród, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie przekracza kwoty 760 złotych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z Dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 poz. 361 z póź. zm.), tym samym nagrody te są zwolnione z podatku dochodowego.

4. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie osoba nie spełniająca warunków Regulaminu, Organizator ma prawo odmówić przyznania nagrody, a w przypadku wykrycia niezgodności z Regulaminem po odebraniu  nagrody, żądać jej zwrotu w terminie do 7 dni od dnia wykrycia

niezgodności. W takim wypadku Organizator jest uprawniony do przyznania nagrody Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce w rankingu
z zastrzeżeniem pkt. III ust. 5.

5. Nagroda zostanie wręczona najpóźniej do dnia 15 grudnia 2016 r. podczas podsumowania programu promocji zdrowia „Jem z głową. Zdrowo jesz – lepiej żyjesz”

6. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez Uczestnika prawidłowych danych kontaktowych (adres email) oraz przekazanie Organizatorowi prawidłowego adresu korespondencyjnego za pośrednictwem portalu Facebook.

7. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną.

 

VI. Reklamacje

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane
w terminie 2 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

2. Reklamacje należy przesłać na adres mailowy Organizatora: Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

3. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 2 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla stron.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych
z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

2. Niniejszy Regulamin dostępny będzie za pośrednictwem strony internetowej https://www.facebook.com/debicamiastootwarte. Istnieje również możliwość przesłania Regulaminu na prośbę Uczestnika drogą mailową.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa.

5. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez Facebook ani firmę z nim związaną.

 

konkurs1

 

Autor: Marzena Mordarska – Czuchra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>