Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

10 czerwca Rada Miejska przyjmie program osłonowy pn.: „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” program będzie realizowany w latach 2014 – 2020.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

Program „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży ”,  jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt  4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i będzie przyjęty przez Radę Miejską w Stalowej Woli w związku
z ustanowieniem przez rząd Donalda Tuska, wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
(M. P. z 2013 r., poz. 1024).

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przewiduje m.in. wsparcie finansowe dla gmin, które oprócz posiłków przyznawanych decyzją administracyjną po przeprowadzeniu obowiązującej procedury, będą również udzielały tych świadczeń uczniom lub dzieciom w szczególnie uzasadnionych przypadkach w trybie nagłym. Warunkiem przyznania takiego posiłku jest z jednej strony zgłoszenie chęci skorzystania przez ucznia lub dziecko,  a  z drugiej dokonanie przez  odpowiednio,  dyrektora szkoły lub przedszkola zgłoszenia faktu korzystania z posiłku do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka.

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i adresowany do dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin zamieszkujących na terenie gminy Stalowa Wola.

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Wdrożenie Programu przyczyni się do  poprawy warunków życiowych dzieci i młodzieży, między innymi w zakresie:

a)     zapobiegania  niedożywieniu,

b)     poprawy jakości stanu zdrowia,

c)      poprawy warunków do rozwoju,

d)     nauki i utrwalenia właściwych nawyków żywieniowych.

Z rozeznania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w Stalowej Woli zamieszkuje wiele rodzin, dla których  pomoc w formie posiłku dla  dzieci stanowi nieocenione wsparcie. Dotyczy to w głównej mierze środowisk borykających się z problemami typu:

a)     samotne wychowywanie dziecka,

b)     wielodzietność

c)      uzależnienie,

d)     długotrwała choroba lub niepełnosprawność,

e)     bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,

f)      brak prawidłowych wzorców żywienia.

W roku 2013 wsparciem w zakresie dożywiania objęto 2 793 osoby z  1 400 rodzin.
Z posiłku skorzystało 1 389 osób, z czego 711 to dzieci w przedziale wiekowym od 0 do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) oraz placówkami edukacyjnymi lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne i powiatowe, a także podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu miasta Stalowa Wola.

Koordynatorem Programu jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

W ramach Programu udziela się wsparcia:

a)     dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

b)     uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Do udziału w Programie mogą być zakwalifikowane dzieci i młodzież z rodzin, zamieszkujących na terenie Gminy  Stalowa Wola,  u których  występują szczególne okoliczności uzasadniające udzielenie wsparcia w formie dożywiania, w tym w szczególności występujące w rodzinie: niepełnosprawność, długotrwała choroba, uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub środków farmakologicznych, rodziny niepełne, wielodzietność, sytuacja kryzysowa w rodzinie (śmierć, wypadek, nagła choroba opiekuna), klęska żywiołowa lub ekologiczna (pożar, huragan, powódź, itp.)  oraz inne sytuacje, które  mają wpływ  na udzielenie wsparcia w formie dożywiania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor placówki oświatowej np. dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy możliwe jest w chwili wystąpienia potrzeby, bez zwłoki spowodowanej koniecznością przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego
i wydania decyzji administracyjnej. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach
i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Dokumentem potwierdzającym zakwalifikowanie do dożywiania będzie lista zawierająca imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania oraz wskazanie okoliczności uzasadniających  wydanie posiłku.

Powyższy dokument stanowi załącznik do faktury bądź rachunku potwierdzającego ilość wydanych posiłków.

Dyrektor placówki oświatowej  jest zobowiązany do poinformowania Ośrodka o zaprzestaniu lub o zamiarze zaprzestania spożywania posiłku przez dziecko lub ucznia.

Program jest finansowany ze środków własnych Gminy Stalowa Wola oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>