Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Uroczyste otwarcie budynku Inkubatora Technologicznego nastąpiło 15 kwietnia 2011 roku dokładnie 4 lata temu. Projekt powstał dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Projekt I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacji. Projekt silnie wspierany był przez poprzedniego prezydenta miasta Andrzeja Szlęzaka i radnych PO oraz radnych należących do komitetu wyborczego prezydenta Szlęzaka.

Tekst pochodzi ze strony byłego radnego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczącego Rady Dariusza Przytuły (www.dariuszprzytula.pl)

Sama idea powstania Inkubatora Technologicznego zrodziła się w 2006 roku, kiedy rozpocząłem swoją prace w samorządzie stalowowolskim jako radny miejski z ramienia Platformy Obywatelskiej. Cały nasz Klub Radnych PO wspierał tą ideę bezwzględnie. Wiedzieliśmy jakie korzyści może przynieść dla naszego miasta ta inicjatywa. Swoimi głosami wspieraliśmy prezydenta Szlęzaka. Powstanie Inkubatora możemy zawdzięczać nie tylko prezydentowi Szlęzakowi czy radnym wspierających tej idei, ale przede wszystkim kręgom Regionalnej Izby Gospodarczej. Jako radny obserwowałem powstawanie tego obiektu ale i batalii z radnymi PiS o dofinansowanie tego projektu, a po powstaniu dokapitalizowanie Inkubatora. Inkubator przez pierwsze 2 lata przechodził trudny okres rozruchowy. Nie było łatwo prezesowi rozruszać Inkubator, powstał też plan naprawczy, który miał ożywić i usprawnić działanie. Dokonano wyboru nowego prezesa, który do dnia dzisiejszego radzi sobie bardzo dobrze. Ale i nowemu prezesowi podkładali radni PiS kłody i nie wyrażali się pozytywnie na temat działającego już Inkubatora. Ilekroć na Sesji Rady Miejskiej dochodziło do głosowań ws. tego budynku w kręgu radnych PiS były głosy krytyczne, negujące powstanie Inkubatora i duża niechęć wspierania. Nigdy radni PiS nie głosowali ZA wspieraniem tej instytucji. Zawsze wstrzymywali się od głosu, a nawet niektórzy spośród nich głosowali PRZECIW.

Zaproszenia jakie otrzymali wszyscy radni

Zaproszenia jakie otrzymali wszyscy radni

2 grudnia 2009 roku odbyło się posiedzenie stałej Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta przy Radzie Miejskiej w Stalowej Woli, na tym spotkaniu omawiany był projekt budżetu na 2010 rok. W projekcie budżetu na 2010 rok było dofinansowanie Inkubatora Technologicznego, przy dyskusji na ten temat radny Marian Kolasa, który był w koalicji z PiS, a w 2010 roku startował z list PiS do Rady Miejskiej, stwierdził, że „Budowa Inkubatora to bezcelowe wydawanie pieniędzy”.

Na tym samym spotkaniu komisji głos zabrała radna Joanna Grobel Proszowska stwierdzając o wypowiedzi radnego Kolasy, że „Radny Kolasa jest członkiem Komisji Inicjatyw, powinien być lepiej zorientowany w przedmiotowej tematyce. Tym bardziej, że budowa Inkubatora Technologicznego jest w planach od dawna, a teraz wreszcie zostały uwolnione środki na ten cel. Negowanie konieczności jego powstania jest co najmniej nie na miejscu, biorąc pod uwagę, że stalowowolskie społeczeństwo jest wyjątkowo prężne i ludzie z pewnością będą korzystać z usług Inkubatora, tak jak i z Funduszu Pożyczkowego, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem.”

W temacie Inkubatora odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu 17 stycznia 2011 r. Radna Maria Rehorowska z klubu radnych PiS, stwierdziła, że: „Inkubator Technologiczny jest zadaniem o olbrzymim zasięgu finansowym. Teraz proponuje się kolejne dofinansowanie tej inwestycji, podczas gdy zaniechano realizacji wielu innych, bardzo ważnych dla miasta zadań.”

Pani Rehorowska z PiS podkreśliła, że: Rada Miejska podjęła uchwałę o uruchomieniu Inkubatora, jednakże ja sama byłam przeciwna, ponieważ finansowanie z budżetu miasta przedsięwzięć tego typu, zabiera się środki, które powinny zostać przeznaczone na realizację inwestycji naprawdę niezbędnych.

Radna Maria Rehorowska, była najbardziej krytycznie nastawiona na powstanie Inkubatora, głos radnej z Klubu PiS nigdy nie był powstrzymywany i negowany. Ten głos szkodził idei powstania, a później działalności Inkubatora Technologicznego. Radnym PiS było to na rękę, każdy głos taki miał uderzać w prezydenta i rządzącą koalicję PO – Nasze Miasto. Nigdy radni PiS nie wsparli w głosowaniu Inkubatora Technologicznego, gdy był przyjmowany budżet na 2010 rok i późniejszych latach już działalności Inkubatora.

29 września 2011 r. Radni Miejscy zmierzyli się pierwszy raz z tematem dokapitalizowania Inkubatora. W tym dniu odbyło się wspólne posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Dokapitalizowanie Spółki „Inkubator Technologiczny” miało być w kwocie 400.000,00 zł. Pierwszy kwartał 2011 roku był praktycznie wykluczony z możliwości generowania przez Inkubator dochodów, przy konieczności ponoszenia kosztów takich jak czynsze, wynagrodzenia, koszty energii elektrycznej, ochrony obiektu i in. Przyczyny takiego stanu rzeczy to opóźnienia w realizacji inwestycji oraz w oddaniu do użytkowania obiektu i wyposażenia Inkubatora. Opisane uwarunkowania przyczyniły się do powstania za ten okres straty w wysokości 238 tys. zł.

Radna Joanna Grobel Proszowska stwierdziła wówczas, że: „Faktycznie, Inkubator boryka się z dużymi kłopotami finansowymi, jednakże rok to niewiele na rozruch firmy. Komisja Budżetu i Finansów wraz z Komisją Inicjatyw Gospodarczych powinny bacznie przyjrzeć się funkcjonowaniu Inkubatora i pracy organu nadzorczego.

Pani radna Grobel Proszowska uważała, że w chwili obecnej należy Spółkę dokapitalizować. Rozpoczął się rok akademicki, co oznacza, że będzie znacznie większe zainteresowanie korzystaniem z laboratorium, zwłaszcza przez Politechnikę Rzeszowską. Uaktywnią się także przedsiębiorcy. – mówiła radna na komisji.

Natomiast swoje wywody i swoje nastawienia ANTY rozpoczęła radna PiS Maria Rehorowska oświadczyła wówczas, że: „Zawsze byłam przeciwna realizacji tak kosztownej inwestycji, jaką było uruchomienie Inkubatora Technologicznego, co było w ostrych słowach krytykowane przez Prezydenta Miasta. Moje przewidywania, że jeśli chodzi o koszty funkcjonowania, Inkubator będzie „studnią bez dna” w chwili obecnej sprawdzają się. Niestety, tak samo konsekwentna w swych zapatrywaniach, mimo złego funkcjonowania Spółki, jest radna Grobel Proszowska, która zawsze była zwolenniczką uruchomienia Inkubatora.

Radna Rehorowska uważa, że przekazywanie kolejnych środków na te inwestycję to skandal, skoro w mieście jest tak wiele zadań społecznych, wymagających natychmiastowej realizacji.

Na Sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu 25 stycznia 2013 r. rozpatrywaliśmy Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie  kapitału zakładowego Spółki pn. Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. oraz na objęcie przez Gminę Stalowa Wola wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale tej spółki.

W  budżecie miasta zapisano przekazanie kwoty 365.000 zł jako dokapitalizowanie spółki. Kwota ta miała być przeznaczona jako udział własny do dofinansowania projektu rozwoju bazy i wyposażenia Inkubatora Technologicznego. 50% dofinansowania jest po stronie Miasta i 50% z instytucji pośredniczącej  udzielającej dofinansowania. Na Sesji tradycyjnie jak mowa była o Inkubatorze swoje zdanie wyraziła radna PiS Maria Rehorowska twierdząc, że: „W Stalowej Woli nie ma nowych miejsc pracy dla ludzi młodych, natomiast przekazywane są kolejne środki dla Inkubatora Technologicznego. Oświadczyła radna również:, że: „Będę głosowała przeciwko podejmowaniu tej uchwały, ponieważ więcej środków należałoby przekazywać na działania socjalne. Na Sesji nie był obecny Lucjusz Nadbereżny więc jego zdania na ten temat nie poznaliśmy, a w głosowaniu udział wzięło 17 Radnych. Rada Miejska przy 10 głosach „za” koalicji PO – Nasze Miasto i 1 przeciwnym radnej Rehorowskiej i 6  wstrzymujących się radnych PiS podjęła uchwałę Nr XLIII/565/13.

Na Sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu  27 czerwca 2013r. Radna z PiS Maria Rehorowska powiedziała takie słowa, które szkodziły Inkubatorowi w działalności i dobremu wizerunkowi: Pracownicy Huty nie podzielają poglądu, że Inkubator technologiczny jest potrzebny dla Miasta, pracuje tam grupa ludzi, którzy są na emeryturze a w Inkubatorze pobierają dodatkowe wynagrodzenie. Inkubator technologiczny jest Spółka, która powinna zarabiać na swoje utrzymanie. Zastanawia się jaka jest współpraca pomiędzy biznesem i nauką.

Nikt z radnych PiS nie przerwał radnej, wręcz przeciwnie, zawsze byli wdzięczni za takie słowa, które uderzały w działania prezydenta Szlęzaka.

Radna Joanna Grobel Proszowska stwierdziła wówczas, że: Radna Maria Rehorowska w swej wypowiedzi mija się z prawdą. W Inkubatorze Technologicznym pracują ludzie młodzi, a w wieloletniej prognozie inwestycyjnej są ujęte przedsięwzięcia planowane do realizacji na najbliższe lata, niejednokrotnie wpisane, jeżeli będzie możliwość dofinansowania ze środków unijnych.

25 marca 2015 roku przyjechał do Stalowej Woli jak pisano w zaproszeniach wydanych przez Urząd Miasta Stalowa Wola, kandydat na urząd prezydenta RP – Andrzej Duda robiąc przy okazji pod płaszczykiem konferencji – debaty na koszt miasta kampanię kandydatowi PiS. Zaproszenie na przygotowaną podczas kampanii i wizyty Dudy w Stalowej Woli konferencje – debatę gospodarczą pt. „Gospodarka, przedsiębiorczość, biznes”, kandydat PiS zachwalał powstanie Inkubatora technologicznego, gratulując władzą miasta jego powstanie i rozwój Stalowej Woli. Sfinansowanie rzekomo konferencji – debaty na koszt miasta i podatników ze Stalowej Woli, promowało kandydata PiS na prezydenta. Czy kandydat PiS wiedział, że radni z partii, którą reprezentuje nie wspierali budowy i rozwój Inkubatora Technologicznego?

Takie było działanie radnych PiS, którzy dziś zachwalają przed swoim kandydatem to czego nie wspierali, nie głosowali, tylko wstrzymywali się, pozwalali na krytykę, psucie dobrego wizerunku Inkubatora Technologicznego. Dziś radni PiS nowej rady całej PiSowskiej, też zachwalają Inkubator, nie negują i wspierają swoim głosowaniem inicjatywy w tym zakresie, ponieważ nie ma już prezydenta Szlęzaka, więc nie muszą pokazywać mieszkańcom że wszystko co robił Szlęzak miało być złe i oni to mieli w swoim zachowaniu tak pokazywać.

W dniu 27 marca 2015 roku radni całej rady PiS wsparli kwotą 300 tysięcy złotych dokapitalizowanie spółki Inkubator Technologiczny.

Obłuda i „Himalaje hipokryzji”, mieszkańcy Stalowej Woli niech zobaczą jak postępowali dla własnej zasady „NIE BO NIE”, a teraz ich obłuda wychodzi.

mgr Dariusz Przytuła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>