Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

Z okazji 25-lecia Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, odbędzie się konferencja naukowa, poświęcona wielkim rodom na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX wieku. Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 września.

Zaproszeni historycy z rozprawiać będą o wielkich rodach polsko-litewskich, a celem konferencji jest ukazanie historii rodów arystokratycznych Polski i Litwy w okresie zmieniających się uwarunkowań społeczno-politycznych, między XVI a XX wiekiem. Jak informują organizatorzy: „Chcemy popatrzeć na dzieje tej grupy społecznej poprzez pryzmat jej dokonań w wielu wymiarach, również gospodarczych i kulturalnych. Zachodzi również potrzeba pokazania dziedzictwa jakie pozostało po arystokracji w odniesieniu do pamięci historycznej – wyjaśnia dyrektor muzeum Tadeusz Zych. Wstęp na wszystkie panele konferencji jest wolny.

tarnobrzegzamek1Program 25 – lecia Muzeum w Tarnobrzegu

ZAMEK TARNOWSKIH W DZIKOWIE

8 września 2016 r.

godz. 10.00 Wystąpienia: Dyrektora Muzeum, Prezydenta Miasta Tarnobrzega, Wojewody Podkarpackiego, wręczenie odznaczeń państwowych, wystąpienia zaproszonych gości

 

godz. 11.00 ROZPOCZECIE KONFERENCJI NAUKOWEJ: WIELKIE RODY NA ZIEMIACH

POLSKO-LITEWSKICH XVI-XX WIEKU: Rozkwit – działalność – upadek – tradycja i

pamięć

 

Sala Wielka Pałacu Tarnowskich w Dzikowie

 

11.00 Otwarcie: Dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR – Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega

 

Wystąpienia: Prof. dr hab. Karol Tarnowski – Polska Akademia Umiejętności, Prof. dr hab. Norbert Kasparek – Kierownik Zakładu Historii XIX wieku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Anira Wojan – Prezes Fundacji Kossakowskiego w Warszawie oraz zaproszonych gości

 

Wykład inauguracyjny:

 

Książę Maciej Radziwiłł – Dzieje Radziwiłłów w perspektywie rodzinnej.

 

***

 

Panel I – Polityka, ekonomia

 

8 września (czwartek) – Sala Wielka Pałacu Tarnowskich w Dzikowie

 

OBRADY

 

Sesja I

 

12.15-12.30    Dr hab. Tomisław Giergiel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu) „Najstarsze rody ziemi sandomierskiej”.

 

12.30-12.45  Dr hab. Marceli Antoniewicz, prof. AJD (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)  „Ostatnia generacja książąt Holsztańskich herbu Hippocentaurus w elitach władz Wielkiego Księstwa Litewskiego końca XV i XVI wieku”.

 

12.45-13.00  Dr Mariusz Lubczyński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) „Kariera rodziny Tarłów w XVI wieku”.

 

13.00-13.15  Dr hab. Jacek Pielas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) „Załuscy herbu Junosza w XVII wieku. Geneza potęgi rodu w kolejnym stuleciu”.

 

Dyskusja

 

Sesja II

 

14.30-14.45 Mgr Paweł Tyszka (Uniwersytet Warszawski, Zamek Królewski w Warszawie) „Twórca potęgi rodu Zamoyskich – kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamoyski i jego dzieło”.

 

14.45-15.00 Mgr Łukasz Włodarski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Rodzina Kryskich jako przedstawiciele możnowładztwa mazowieckiego w czasach nowożytnych”.

 

15.00-15.15 Mgr Stanisław Szynkowski (Uniwersytet Opolski w Opolu) „Z dworu królewskiego na magnackie salony – ród von Beess a polska arystokracja w XVII i XVIII wieku”.

 

15.15-15.30 Mgr Robert Borkowski (Uniwersytet Rzeszowski) „Trzy pokolenia Lubomirskich w nowej perspektywie badawczej”.

 

Dyskusja

 

9 września (piątek) – Sala Wielka Pałacu Tarnowskich w Dzikowie

 

9.00-9.30 Uroczystość obchodów 25-lecia Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego

 

OBRADY:

 

Sesja I:

 

9.30-9.45 Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikoła Kopernika w Toruniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego) „Początki kariery możnowładczej Czapskich herbu Leliwa”.

 

9.45-10.00 Dr hab. Małgorzata Durbas, prof. AJD (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) „Narodziny i zmierzch wielkości rodu Leszczyńskich do 1737 roku”.

 

10.00-10.15    Mgr Dominika Rychel-Mantur (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Tadeusz Matuszewicz (1765-1819) jako przedstawiciel rodu Matuszewiczów herbu Łabędź”.

 

10.15-10.30    Dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) „Potoccy z linii chrząstowskiej w latach zaboru”.

 

 

DYSKUSJA

 

Sesja II:

 

11.15-11.30 Mgr Anna Leśniczuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) „Kuczyńscy na Korczewie 1712-1858″.

 

11.30-11.45 Prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) „Fenomen ziemiaństwa – stosunek do Księstwa Warszawskiego”.

 

11.45-12.00 Dr hab. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Litewska magnateria a Napoleon w 1812 roku”.

 

12.00-12.15 Mgr Dawid Madziar (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Ks. Antoni Paweł Sułkowski w nowej rzeczywistości politycznej na ziemiach polskich w latach 1814 – 1818″.

 

Dyskusja

 

Sesja III:

 

13.00-13.15 Dr hab. Maciej Trąbski, prof. AJD (Akademia Jana Długosza w Częstochowie) „Przedstawiciele wielkich rodów w armii Królestwa Polskiego (1815-30)”.

 

13.15-13.30 Dr Przemysław Żukowski (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) „Konstanty Massalski (1802-80) – książę, wykładowca prawa rzymskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie”.

 

13.30-13.45 Mgr Aneta Aleksandra Duda (Akademia Pomorska w Słupsku) „Funkcjonowanie Ordynacji Ołyckiej Radziwiłłów w XIX i XX wieku”.

 

13.45-14.00 Dr hab. Mariusz Nowak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) „Zmierzch ordynacji pińczowskiej i margrabiów Wielopolskich w XIX-XX wieku”.

 

Dyskusja

 

Sesja IV:

 

15.15-15.30 Dr Witalij Bohatyrewicz (Akademia Jana Długosza w Częstochowie) Radziwiłłowie i zamek w Nieświeżu w XIX i w I połowie XX wieku”.

 

15.30-15.45 Mgr Dobromiła Rzyska-Laube (Muzeum Narodowe w Gdańsku) „Pamięć kresowych rodach Radziwiłłów, Pociejów i Sołtanów w pomorskim Waplewie Wielkim hrabiów Sierakowskich, niegdyś i obecnie”.

 

15.45-16.00 Mgr Krzysztof Sacała (Uniwersytet Rzeszowski) „Korniaktowie. Rozkwit – działalność – upadek w świetle genealogii rodu”.

 

16.00-16.15   Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Akademia im Jana Długosza w Częstochowie) „Arystokraci czy nuworysze? Deficyt pozycji społecznej Stempkowskich”.

Dyskusja

 

Sesja V:

 

17.00-17.15 Siergiej Łajewski (Czernihowskie Muzeum Historyczne im. Wasilija Tarnowskiego) „Rodzina Tarnowskich i jej dobrotwórcza działalność na Czernihowszczyźnie”.

 

17.15-17.30 Dr Andrea Mariani (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) „Aktywność jezuickich kapelanów nadwornych na ziemiach koronnych. Między dworem a placówką zakonną”.

 

17.30-17.45 Dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR (Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega) „Polityczna, społeczna i kulturowa rola Tarnowskich z Dzikowa”.

 

Dyskusja

 

18.30   PODSUMOWANIE KONFERENCJI

 

 

 

Panel II – Mecenat, kultura i sztuka, obyczaje

 

8 września (czwartek)

 

Pokój czerwony Pałacu Tarnowskich w Dzikowie

 

OBRADY:

 

Sesja I

 

12.15-12.30 Mgr Krystyna Jackowska (PAN Biblioteka Gdańska) „Michał Kazimierz Radziwiłł z synami (czy aga Dedesz ze świtą?) na grupowym portrecie malowanym przez gdańszczanina Daniela Schultza, jako przykład gustów artystycznych wielkich rodów na ziemiach polsko – litewskich w XVII wieku.

 

12.30-12.45    Mgr Anna Wójtowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) „Wielkie rody – mecenasi Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo na terenach Rzeczpospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego”.

 

12.45-13.00    Mgr Paulina Anna Mielnik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) „Kto w epoce staropolskiej dzierżył laskę marszałkowską?”

 

13.15-13.30    Mgr Maria Salak-Warda (Zamek Królewski w Warszawie) „Jan Zamoyski – polityk, uczony, najwybitniejszy przedstawiciel rodu i twórca jego potęgi’.

Dyskusja

 

Sesja II

 

14.30-14.45  Mgr Agnieszka Pawłowska-Kubik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Mechanizmy budowania pamięci o rodzie na przykładzie pamiętników Zbigniewa Ossolińskiego i Jerzego Ossolińskiego”.

 

14.45-15.00  Mgr Paweł Gad (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Zachęcając do tego myślistwa… – królewska pasja nieświeskich Radziwiłłów”.

 

15.00-15.15 Anna Kłoś (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) „Jan Sobieski – prawnuk wielkiego rodu, którego budowle i dziedzictwo przetrwało po nasze czasy’.

 

15.15-15.30    Mgr Agata Muszyńska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „O interesach miłości oznaymuie Waszej Książęcej Mości… Zabiegi małżeńskie jako przedsięwzięcie  rodzinne na przykładzie rodu Radziwiłłów w czasach saskich’.

Dyskusja

 

9 września (piątek)

 

Pokój czerwony Pałacu Tarnowskich w Dzikowie

 

9.00-9.30 Uroczystość obchodów 25- lecia Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego

 

OBRADY:

 

Sesja I

 

9.30-9.45 Dr hab. Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Plany małżeńskie Sobieskich jako wyraz pozycji rodu – marzenia i rzeczywistość”.

 

9.45-10.00 Dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) „Czartoryscy i Tarnowscy a Głowy wawelskie”.

 

10.00-10.15 Mgr Katarzyna Jachimowicz (Prokuratura Okręgowa w Warszawie) „Dzieje rodziny Kuczyńskich herbu Ślepowron na Podlasiu – historyczna i materialna spuścizna”.

 

10.15-10.30 Prof. dr hab. Jan Ptak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) „Od Opatowa do Dzikowa. Próba interpretacji malowideł batalistycznych w opatowskiej Kolegiacie Św. Marcina”.

 

Dyskusja

 

Sesja II

 

11.15-11.30 Mgr Alicja Żuchowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Edukacja modna na dworze hetmanowej Branickiej – wspomnienia dzieciństwa i młodości Anny z Tyszkiewiczów Potockiej”.

 

11.30-11.45 Mgr Kinga Próchniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) „Dwór Izabeli i Adama Kazimierza Czartoryskich w Puławach jako centrum życia artystycznego’.

 

11.45-12.00 Mgr Katarzyna Węglicka (Polska Akademia Nauk w Warszawie) „Mecenat kulturalny ostatniego kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego Joachima Litawora Chreptowicza.

 

12.00-12.15 Dr hab. Zofia Sawaniewska-Moch (Polska Akademia Nauk w Warszawie)”  Wybory tożsamościowe i językowe potomków ziemian z Litwy Kowieńskiej w świetle narracji biograficznych.

 

Dyskusja

 

Sesja III

 

13.00-13.15 Mgr Mateusz Klempert (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) „Wojtkuszki – rodowa siedziba Kossakowskich na Litwie”.

 

13.15-13.30 Mgr Marta Król (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) „Zamek szydłowiecki siedzibą rodów magnackich dawnej Rzeczpospolitej”

 

13.30-13.45 Mgr Rafał Górny (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie) „Archiwum familijne sekretne Radziwiłłów przywiezione z Berlina”.

 

13.45-14.00 Dr Włodzimierz Moch (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy) „Działalność kulturotwórcza rodu Zdziechowskich”.

 

14.00-14.15 Dr Adrianna Szczerba (Uniwersytet Łódzki) „Zainteresowania archeologiczne w rodzinie Tyszkiewiczów”.

 

18.30   Podsumowanie konferencji

 

10 września (sobota) – Objazd naukowy

 

8.00 – Objazd naukowy: Baranów Sandomierski (zamek),  Koprzywnica (klasztor cysterski), Klimontów (kolegiata pw. św. Józefa, kościół pw. św. Jacka, synagoga, rynek),  Ujazd (zamek)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>