Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

17 grudnia odbędą się uroczystości Jubileuszowe Służb Sanitarnych oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Z tej okazji swoje życzenia przekazała poseł na Sejm RP Renata Butryn: „Dzisiejszy Jubileusz to najlepsza okazja, aby podziękować Państwu za Waszą pracę i zaangażowanie na rzecz mieszkańców województwa podkarpackiego. Zagrożenia, jakimi są epidemie, choroby zakaźne dotyczą wszystkich obywateli kraju, a kluczową rolę w ich zwalczaniu odgrywają właśnie służby sanitarne. Stoicie Państwo na straży zdrowia ludzi, rozumianego w wymiarze zarówno jednostki,  jak i całego społeczeństwa. Cieszycie się dużym zaufaniem społecznym i jesteście cenieni za profesjonalizm w działaniu. Wszystkim pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Rzeszowie życzę  dalszych sukcesów w realizacji postawionych sobie celów i zamierzeń w wykonywaniu tak odpowiedzialnej pracy, a w życiu rodzinnym życzę wszelkiej pomyślności.”

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Wierzbowa 16, 35-001 Rzeszów

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, ul. Wierzbowa 16, 35-001 Rzeszów

Budynek Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie

Budynek Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie

Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie jest Szczepan Jędral, a Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie jest Jaromir Ślączka. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, na obszarze miasta na prawach powiatu Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego nadzoruje warunki:

 • higieny środowiska,
 • higieny pracy w zakładach pracy,
 • higieny procesów nauczania i wychowania,
 • higieny wypoczynku i rekreacji,
 • zdrowotne żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 • higieniczno – sanitarne, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
 • w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Realizacja tych zadań polega na:

 • sprawowaniu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • sprawdzaniu bieżącego nadzoru sanitarnego,
 • prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, jeżeli ich występowanie ma charakter epidemiczny,
 • prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Do zakresu działania w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy m.in.: uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wydawanie przewidzianych przepisami budowlanymi odstępstw i zgód, uzgadanianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, i inne, uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, Do zakresu działania w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących m.in.: higieny środowiska, a zwłaszcza czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wody i innych elementów środowiska – tylko w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego, nadzoru nad jakością zdrowotną żywności, warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi, warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy, higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku, higieny procesów nauczania, przestrzegania przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty chemiczne do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez użytkowników substancji lub preparatów chemicznych obowiązków wynikających z przepisów o substancjach i preparatach chemicznych, przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii i przepisów Unii Europejskiej dotyczących prekursorów narkotykowych. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.

DSC_0190

Do zakresu działania w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób należy:

 • dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,
 • opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów,
 • ustalanie zakresów i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
 • wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzeniu,
 • wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie – w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych,
 • planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic państwa,
 • kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach.
 • Ponadto PPIS w Rzeszowie inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo – zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:
 • inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia,
 • udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
 • ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności.

Wykonując zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej pracownicy PSSE w Rzeszowie posiadają następujące kompetencje: Uprawnieni są do kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości są wpisywane do dziennika budowy, z wyznaczeniem terminu ich usunięcia. Pracownicy Stacji w związku z wykonywaną kontrolą, na podstawie upoważnienia do kontroli mają prawo:

 • wstępu o każdej porze dnia i nocy, na terenie miast i wsi do:
 • zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład,
 • obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład,
 • środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne,
 • obiektów będących w trakcie budowy,
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób,
 • żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych,
 • pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

Pracownicy Stacji mają prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.

W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych nakazuje się, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, nakazuje się unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Z powodów i w trybie określonych w poprzednim zdaniu nakazuje się likwidację hodowli lub chowu zwierząt.

Info: psserzeszow.pl

Zdjęcia: Dariusz Przytuła

Budynek Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie

Budynek Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>