Czym jest budżet obywatelski!
rio_www
Masz pomysł? ZGŁOŚ GO!

Zgłoś swój pomysł na wykorzystanie budżetu obywatelskiego w Stalowej Woli.
Dlaczego budżet obywatelski?
Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym to inicjatywa niosąca za sobą ogromne możliwości, która co najważniejsze pozwala zaangażować samych mieszkańców w proces zarządzania inwestycjami w ich miastach...
Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa

Budżet obywatelski traktujemy jako nową formę aktywizacji społecznej, która powoduje, iż mieszkańcy czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za swoje miasto i mają jeszcze większy wpływ na jego rozwój...
JKrzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Miasta Łódź

Łodzianie nie bali się nowego sposobu współdecydowania o podejmowanych działaniach na rzecz miasta i wykazali się ogromną kreatywnością oraz zaangażowaniem...

POL_Tarnobrzeg_COA_svg

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 29 grudnia 2014r. o godz. 13.00 (poniedziałek) w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 sala 201.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  2. sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Władysława Łokietka,
  3. zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Dekutowskiego stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Województwa Podkarpackiego,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Związek Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu”,
  6. zmian w budżecie na 2014 rok,
  7. wydatków budżetu miasta i miasta na prawach powiatu, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  8. zmieniająca Uchwałę Nr LXVI/789/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 października 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, inny form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Tarnobrzeg przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonych dotacji.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie sesji.

POL_Przemyśl_COA_svg

V Sesja Rady Miejskiej Przemyśla odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 r. o godzinie 16:00 w Sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 28.11.2014 r. oraz 08.12.2014 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Przekopana I”– proj. nr 6/2014.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok – proj. nr 252/2014.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku – proj. nr 27/2014.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok – proj. Nr 28/2014 oraz   proj. nr 29/2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl hipoteką – proj. nr 30/2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl: proj. nr 23/2014, proj. nr 24/2014.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl oraz cennika opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych – proj. nr 21/2014.
10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2014 roku – proj. nr 22/2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – proj. nr 25/2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do określania dla Przewodniczącego Rady Miejskiej terminu i miejsca wykonywania zadań mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – proj. nr 20/2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji rady – proj. nr 26/2014.
14. Wybór Przewodniczącego Komisji Kultury i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
15.  Zakończenie obrad.

beznazwy

Sesja Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu 30 grudnia 2014r. o godz. 9.00 w sali Nr 17 Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Interpelacje i wnioski Radnych.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014rok (dot. kwoty 264.545,80zł).
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014rok (dot. kwoty 29.176,60zł.)
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2014rok (projekt zostanie doręczony przed Sesją)
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta   Stalowa Wola (projekt zostanie   doręczony przed Sesją).
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stalowa Wola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić  będzie pomoc publiczną.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym podmiotem kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (dot. działki nr 200 i 201).
 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zaległości czynszowych w formie ratalnej. (dot. kwoty 29 393,18 zł.)
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zaległości czynszowych w formie ratalnej. (dot. kwoty 18 043,55 zł.)
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zaległości czynszowych w formie ratalnej. (dot. kwoty 20 069,04 zł.)
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. (projekt zostanie   doręczony przed Sesją).
 16. Raport z monitoringu strategii rozwoju miasta Stalowej Woli na lata 2007-2015.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad Sesji.

POL_Rzeszów_COA_svg

 

III sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 r. o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 36/1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa oraz obszarów: I, II, III, IV, IX.
2. Uchwała w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa (włączenie do Miasta Rzeszowa sołectwa Malawa),
3.Oświadczenia i informacje,
4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Architektów w Rzeszowie, na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie, wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży,
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
6. Uchwała w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa.
7. Uchwała w sprawie zmiany nazwy Pogotowia Opiekuńczego w Rzeszowie, nadania Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej imienia oraz nadania jej Statutu.
8. Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie.
9. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Rzeszowa.
10. Interpelacje i zapytania
11. Sprawy różne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>